Förklaring för arbetstidslagen

I Timeplans veckoöversikt finns en kontroll av era scheman och hur de uppfyller ATL. Här förklarar vi ATL och dess olika delar.

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Nattarbete:

Förklaring av kontrollen:

Timeplan kontrollerar att den anställde inte, under varje period om 24 timmar, är schemalagd mer än 8 timmar i genomsnitt under den period som visas ovan. Vid genomsnittsberäkningen räknas 24 timmar av från beräkningsperioden för varje påbörjad period om sju dagar. Arbetspass där minst 3 timmar av arbetspasset inträffar under perioden 22.00-06.00 tolkas som Nattarbete. Kontrollen ska ses som en vägledning, se Arbetstidslagen 13a § nedan för mer information.

Arbetstidslagen 13a §:

"Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid genomsnittsberäkningen skall räknas av från beräkningsperioden tjugofyra timmar för varje påbörjad period om sju dagar. Semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat skall likställas med fullgjord arbetstid.

Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om tjugofyra timmar som de utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

Med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6. Lag (2005:165)."

På arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se) finns Arbetstidslagen i sin helhet samt kommentarer hur lagen ska tolkas.

Dygnsvila

Förklaring av kontrollen:

Timeplan kontrollerar att den anställde har minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Ovan framgår vilken period som har använts vid kontrollen samt vilket klockslag då 24-timmarsperioden börjar.  Kontrollen ska ses som en vägledning, se Arbetstidslagen 13 § nedan för mer information.

Arbetstidslagen 13 §:

"Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.
I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5."

På arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se) finns Arbetstidslagen i sin helhet samt kommentarer hur lagen ska tolkas.

Veckovila

Förklaring av kontrollen:

Timeplan kontrollerar att den anställda har minst 36-timmars sammanhängande ledighet under varje period om 7 dagar. Ovan framgår vilken period som har använts vid kontrollen samt vilken veckodag som har använts som startdag. Den kontrollerade periodens datumintervall kan vara kortare än vald period då kontrollen sker i perioder om 7 dagar.  Kontrollen ska ses som en vägledning, se Arbetstidslagen 14 § nedan för mer information.

Arbetstidslagen 14 §:

"Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men skall stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer. Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut.

Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet."


På arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se) finns Arbetstidslagen i sin helhet samt kommentarer hur lagen ska tolkas.