Budgetrapport

Uppföljning är en viktig del i Timeplan och för detta finns flera rapporter. Den mest populära är "Budgetrapporten" som snabbt ger dig en tydlig överblick över verksamhetens förväntade utfall i jämfört med det faktiska.

Rapporten hittas under Rapporter-Konto och kan anpassas med ett antal snabbval i form av bockrutor och med hjälp av rapportmallar och tidsintervall.


Här följer en förteckning om vad de olika valen innebär:

Endast summering  Summering av valda konton och budget visas för hela verksamheten. Enskilda valda arbetsuppgifter särredovisas inte.
Visa arbetad tid Faktiskt arbetade timmar
Visa planerad tid All planerad tid exklusive rast och planerad frånvaro. Tiden inkluderar även obemannade arbetspass.
Visa arbetad och planerad tid Arbetad tid visas för dagar som är passerade vid tillfället rapporten tas ut och planerad tid för dagar som visas framåt i tiden.
Visa planerad kostnad Planerad kostnad enligt uppsatt kostnadsberäkning
Visa faktisk kostnad Faktisk kostnad enligt uppsatt kostnadsberäkning
Visa planerad och faktisk kostnad Faktiskt kostnad visas för dagar som är passerade vid tillfället rapporten tas ut och planerad kostnad för dagar som visas framåt i tiden.
Visa differens mellan arbetad/planerad tid och budget Skillnaden visas mellan arbetad/planerad tid inlagd budget. Om budgeten är lägre än arbetad/planerad tid visas ett minussaldo i rött. Är budgeten högre än arbetad/planerad tid visas saldot i svart.
Visa sjukfrånvaro  All sjukfrånvaro för passerad tid och planerad sjukfrånvaro för framtid.
Visa övertid  All godkänd övertid för passerad tid och schemalagd övertid framåt i tiden.


Till denna rapport kan du även använda en rapportmall som även visar andra kontosummor än de som du väljer att visa genom snabbvalen.

Hur du skapar en rapportmall kan du läsa om här.

Det är viktigt att inte välja en rapportmall som innehåller många och ointressanta konton exempelvis rapportmallen Alla konton. Rapporten visar nämligen konton med nollsaldon och då kan rapporten upplevas onödigt stor om en rapportmall med inaktuella konton används. Många väljer att använda rapport tillsammans med en rapportmall som inte visar några konton alls, rapportmallen brukar visas som ett streck -.

Rapporten kan tas ut som PDF eller i Excel om du vill använda uttagna kontosaldon för vidare manuell beräkning. Budgetrapporten visas i decimalform.