Stämma av planerad och arbetad tid vid korttidsarbete

De företag som använder sig av korttidsarbete /korttidspermittering behöver kunna redovisa de korttidspermitterade timmarna i förhållande till anställningsgraden eller den planerade tiden till Tillväxtverket.

För de kunder som schemalägger korttidspermitteringstimmarna kan grundschemarapporten användas för att visa det totalt antal schemalagda timmarna under schemaperioden. I grundschemarapporten visas både arbetspass och schemalagd frånvaro. Om alla permitteringstimmar schemaläggs är det viktigt att grundschemat stämmer mot medarbetarens avtalade veckoarbetstid. I nedan fall har vi en medarbetare som har den avtalade arbetstiden 40 timmar i veckan och har planerats till 80 timmar på två veckor.

Det finns många rapporter i Timeplan som kan visa en medarbetares permitterade timmar kontra övrig planerad tid men högst tydlighet hittas i Tid- och kontorapporten. Använd rapporten i kombination med en rapportmall som visa korttidspermitteringstimmarna, i nedanstående exempel har en rapportmall innehållande kontona Planerad tid och Korttidspermittering använts. Med dessa konton kan du se hur mycket totalt planerad tid en medarbetare har under månaden (168 timmar), därefter kan du också se hur många av dessa timmar är permitteringstimmar (32 timmar) alltså uppnår medarbetarens planerade korttidspermittering till 20 procent av medarbetarens schema.