Veckoavstämningsrapport

Denna artikel beskriver hur du kan ta ut en veckoavstämningsrapport för att kontrollera att en anställd är planerad och erbjuds arbete enligt dess avtalade veckoarbetstid.

Det är alltid viktigt att ha kontroll på att en anställd är planerad och erbjuds arbete enligt dess avtalade veckoarbetstid. Detta kan vara svårt i branscher där de anställda arbetar oregelbundet och avstämningsperioden är längre än innevarande lönemånad. För sådana medarbetare kan det vara ett alternativ att arbeta med vår veckoavstämningsrapport.

Veckoavstämningsrapporten är en planeringsrapport som tar hänsyn till vad en anställd ska arbeta enligt sitt avtal och jämför sedan detta mått med arbetad tid, frånvarotid och planerad tid under avstämningsperioden. Rapporten kan tas ut för valfri jämn veckoperiod och vanligt är att våra kunder arbetar med 8, 16, 26 eller 52 veckors schema. Under avstämningsrapporten är det lämpligt att ta ut rapporten löpande så du hela tiden kan stämma av eventuella förändringar i planeringen eller den tid som passerat.

Att arbeta mot den här rapporten innebär att du som arbetsgivare inte behöver arbeta med en tim-, komp- eller flexbank utan du kontrollerar enbart att den anställde arbetar och får sin lovade arbetstid. Genom att löpande kontrollera rapporten kan du se till att den anställde hamnar på +-0 timmar i slutet av perioden vilket innebär att du då varken behöver skriva av outnyttjade arbetstimmar eller behöver betala mertid och övertidsersättning.

Veckoavstämningsrapporten beräknar förväntad arbetstid genom att ta avtalad veckoarbetstid genom sju dagar och multiplicera den med antal dagar i avstämningsperioden (VA/7*antal dagar i perioden).

 1. Säkerställ att den anställde är knuten till ett anställningsavtal i Timeplan som är kopplad till Veckoavstämningsrapporten. Detta hittar du under Personal - [Den anställde] - Anställningsavtal. Kontrollera med den som är arbetsgivarens ansvarig för Timeplan eller ring Timeplans supportavdelning om du är osäker.
 2. Gå till Rapporter – Planering – Veckoavstämningsrapport för att hitta denna rapport 3. Välj sedan för vilka arbetsuppgifter du vill se samt datum efter din avstämningsperiod. Därefter kommer rapporten upp.


I vårt exempel har vi valt att stämma av kvartalsvis. I den visas alla anställda knutna till det arbetsuppgifter jag valt. Rapporten läses så här:

 • Kolumn 1: Namnet på den anställda
 • Kolumn 2: Arbetad tid enligt anställningsavtalet det vill säga den förväntade arbetstiden under avstämningsperioden VA/7*antal dagar i perioden.
 • Kolumn 3: Arbetad tid + frånvaro – här inkluderas all faktiskt arbetad tid och all frånvaro som markerats med frånvarokod i frånvarohanteraren och all stämplad frånvaro.
 • Kolumn 4: Schemalagd tid framåt i tiden. Här finns alla arbetspass av typen normaltid som den anställde är planerad på från innevarande dag (om den inte är sammanräknad) och framåt.
 • Kolumn 5: Arbetad tid + frånvaro + Schemalagd tid, här summeras allt i kolumn 3 och 4.
 • Kolumn 6: Här visas aktuellt saldo om periodavstämning ska göras. 
 • Kolumn 7: Arbetad tid + frånvaro + Schemalagd tid – Arbetstid i avtalet, är avstämningskolumnen där du kan se om du planerat dina anställda enligt deras avtalade veckoarbetstid under perioden.
 • Kolumn 8: Periodens Saldo

  Om den anställde ligger på plustid här har du överplanerat denne och du behöver minska den planerade tiden framåt lite för att matcha den avtalade veckoarbetstiden, om detta inte är möjligt kan du behöva betala ut den extra tiden enligt aktuellt kollektivavtal.

Om du hamnar på minustid innebär det att du behöver planera in den anställde på fler arbetstimmar under resterande tid inom avstämningsperioden. Om detta inte kan du behöva göra ett löneavdrag för den anställde, kvitta mot annan ledighet eller skriva av de obrukade timmarna.

Om arbetstiden överstiger eller understiger den förväntade arbetstiden när perioden är avslutad ska timmarna betalas ut och detta görs via sidan Personal – [Den anställde] - Periodavstämning. När du går in på sidan så ser du dels vilket saldo som den anställde har slutdatumet och du ser också att det är veckoavstämningsrapporten som beräknat tiden.

 

Har din medarbetarare +/- saldo som du inte tycker stämmer, börja med att kontrollera nedan

 • Har medarbetaren en veckoarbetstid inlagd på sitt anställningsavtal? Om veckoarbetstiden saknas så kommer hen att gå  plus allt som hen arbetar.
 • Har medarbetaren ett schema som stämmer överens med veckoarbetstiden eller saknas det arbetspass jämfört med medarbetarens avtalade veckoarbetstid? 
 • Saknas stämplingar? I det fall som stämplingar saknas så kan inte Timeplan räkna samman dagen och saldon skapas inte vilket gör att hen går minus aktuell dag.
 • Har medarbetaren arbetat på flera olika arbetsuppgifter under vald period, kontrollera om du valt aktuella arbetsuppgifter när du försöker ta ut rapporten.

 

Vanliga frågor: 

1. Tar rapporten hänsyn till manuella saldon? 

Nej. Välj istället att arbeta med Periodavstämning. Mer information om Periodavstämning finner ni här Periodavstämning


2. Hur får jag med ingående Timbankssaldo/årsarbetstidssaldo i Årsavstämningsrapporten/Veckoavstämningsrapporten?

Gör en Periodavstämning och välj att flytta saldo till nästa period för att medarbetaren ska få med sig det som ingående värde.
Mer information om Periodavstämning finner ni här Periodavstämning